نقش اولیا در اهداف سلام رسالت

با توجه به حساسیت سن دانش آموزان در متوسطه و بررسی مسائل روانشناختی دوران نوجوانی و در راستای مصوبه انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه، جلسات روانشناختی و جلسات آموزشی به صورت مستمر برای حفظ ارتباط مداوم اولیا با مدرسه انجام می گیرد.

جلسات دانش افزایی و آموزشی با اولیا

اعضای انجمن اولیا و مربیان

جلسات

تاریخ 1400/07/02

انتخاب لباس فرم برای دانش آموزان

قبلی
بعدی