معاونت آموزشی

معرفی معاونت آموزشی

آموزش و پرورش عهده دار تعلیم و تربیت دانش آموزان و فرزندان عزیز کشورمان است که این مهم از طریق مدارس انجام می گیرد.مدارس نیز به کمک آموزگاران ارجمند و معلمان فرهیخته آموزش کتب درسی به دانش آموزان عزیز را دنبال می کنند.گوناگونی وضعیت ذهنی و آموزشی دانش آموزان از یک سو سبک های آموزشی دبیران محترم از سوی دیگر سبب شده است مدارس سلام در هرپایه تحصیلی از وجود یک کارشناس آموزش تحت عنوان مسئول پایه بهره ببرند.

برنامه های معاونت آموزشی

  • مسئولین محترم پایه با رصد وضعیت آموزشی دانش آموزان و بررسی تعاملات آن ها با سایر دانش آموزان، معلمین مدرسه و اولیای محترم و سایر افراد مرتبط تلاش می کنند شرایطی را فراهم نمایند تا دانش آموزان بتوانند بیشترین بهره مندی را از خدمات آموزشی مدرسه داشته باشند. ارتباط منظم و دقیق مسئول پایه با تمام عوامل دخیل در آموزش و تصمیم گیری های به موقع اهمیت این جایگاه را روشن می سازد.
  • از آنجا که مراحل آموزش زنجیروار به یکدیگر متصلند و احیانا بروز نقص و کاستی در یک حلقه به کل فرآیند آموزش صدمه می زن لازم است حداقل در هر مقطع تحصیلی  مسئولین پایه،معلمین و عناصر مجری آموزش با هم در هماهنگی کامل باشند. وظیفه ایجاد هماهنگی در فرآیند آموزش یک مدرسه به عهده معاون آموزشی آن مدرسه است. 
  • سیاست های آموزشی مدرسه از طریق معاونت آموزشی دنبال می شود و در این راستا ،معاونان آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی مدرسه در یک حرکت منسجم و هماهنگ خدمات آموزشی و پرورشی مدرسه را دنبال می کنند.
  • امیدواریم این حرکت گامی اثرگذار در تعلیم و تربیت فرزندانمان باشد و موجبات رشد و تعالی بیشتر آن ها را فراهم آورد.
معاونت آموزشی

کادر معاونت آموزشی

گالری عکس از فعالیت ها

دیگر معاونت های سلام رسالت

سوالات متداول

  • مسئولین محترم پایه با رصد وضعیت آموزشی دانش آموزان و بررسی تعاملات آن ها با سایر دانش آموزان، معلمین مدرسه و اولیای محترم و سایر افراد مرتبط تلاش می کنند شرایطی را فراهم نمایند تا دانش آموزان بتوانند بیشترین بهره مندی را از خدمات آموزشی مدرسه داشته باشند.

مجموعه مدارس سلام همواره در بعد آموزشی توجه ویژه ای دارد و خوشبختانه نتایج در خشانی در زمینه آموزش توسط دانش آموزان این مرکز کسب گردیده است.

دانش آموزان به صورت مستمر جلسات فردی و گروهی به منظور انتخاب رشته و آشنایی با مشاغل دانشگاهی دارند